Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa w języku polskim zasady sprzedaży wyrobów artystycznych ,
oferowanych przez Firmę:

P1D2 Patrycja Dembkowska
NIP: 6462705057
43-100 Tychy, al. Bielska 149a/30, adres poczty elektronicznej: contact@EpoxyArt.cc
nr telefonu: +48 577 799 662

DEFINICJE

Firma P1D2 Patrycja Dembkowska
NIP: 6462705057
43-100 Tychy, al. Bielska 149a/30,

Zwana dalej:

EpoxyArt.cc – firma, oferująca sprzedaż wyrobów artystycznych poprzez sprzedaż na stronie: www.EpoxyArt.cc
Użytkownik – osoba fizyczna lub firma kupująca usługę za pośrednictwem strony: www. EpoxyArt.cc
Zamówienie – czynność polegająca kupnie produktów prezentowanych na stronie www.EpoxyArt.cc
Płatność – czynność Użytkownika polegająca na uiszczeniu opłaty za pośrednictwem serwisu TPay na rzecz EpoxyArt.cc

ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG SPRZEDAŻY

 1. Do złożenia Zamówienia na stronie EpoxyArt.cc uprawniony jest Użytkownik, który posiada sprawny sprzęt z obsługą technologii HTML5 oraz dostępem do Internetu. Dokonanie zapłaty dostępne jest za pośrednictwem komputerów PC, urządzeń mobilnych, oraz innych urządzeń obsługujących przeglądarkę internetową.

PŁATNOŚĆ

 1. Płatność za Usługę zakupioną na stronie dokonywana jest za pomocą systemu Tpay. Jest to bezpieczna oraz szyfrowana płatność. Za dokonanie opłaty uważa się moment potwierdzenia płatności przez system TPAY .
 2. EpoxyArt.cc nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia wynikające podczas weryfikacji płatności w systemie Tpay .

TYMCZASOWA MOŻLIWOŚĆ WYPOZYCZENIA OBRAZU

 1. Zakupując obraz ,Użytkownik zgadza się na jego nieodpłatne wypożyczenie na czas trwania wystawy lub konkursu o którym użytkownik będzie poinformowany mailowo lub telefonicznie minimum 2 tygodnie wcześniej na adres e-mail podany podczas składania Zamówienia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin dostępny jest na stronie www. EpoxyArt.cc, oraz w siedzibie firmy EpoxyArt.cc.
 2. Korzystanie z Usługi dozwolone wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.03.2020 r.

REKLAMACJA

 1. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od momentu jej złożenia
 2. Reklamacje w pierwszej kolejności można składać pod adresem: contact@EpoxyArt.cc, w drugiej kolejności prosimy o kontakt telefoniczny : +48 577 799 662
 3. W momencie uwzględnienia reklamacji użytkownik otrzyma zwrot środków o wartości zakupionego produktu na numer rachunku bankowego podanego przy składaniu reklamacji.

Administratorem danych osobowych jest
P1D2 Patrycja Dembkowska
NIP: 6462705057
43-100 Tychy, al. Bielska 149a/30, adres poczty elektronicznej: contact@EpoxyArt.cc
nr telefonu: +48 577 799 662

Administrator informuje, że:

 1. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla złożenia zlecenia płatniczego, wykonania transakcji płatniczej oraz zawarcia i realizacji umowy o usługę płatniczą; dane Płatników są udostępniane Administratorowi bezpośrednio przez Akceptanta lub Podmiot Pośredniczący prowadzący rachunek Płatnika; ponadto Administrator jest uprawniony przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Pana/Panią z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
 2. oznaczenia identyfikujące Pana/Panią nadawane na podstawie danych, o których mowa w zdaniu pierwszym niniejszego punktu;
 3. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego Pan/Pani korzystał/a;
 4. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usług Administratora;
 5. informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług Administratora.
 6. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) tj. w celu realizacji umowy o usługę płatniczą;
 7. dane będą przekazywane Akceptantowi na potrzeby potwierdzenia zrealizowania płatności oraz podwykonawcom i podmiotom, którym Administrator powierzył wykonywanie czynności operacyjnych na potrzeby realizacji transakcji płatniczych, takim jak dostawcy infrastruktury informatycznej, usług hostingowych oraz narzędzi do wysyłki mailingu; ponadto dane mogą być przekazane wyłącznie uprawnionym do tego organom i instytucjom na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 8. dane osobowe będą przechowywane przez okres pięciu lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym wykonano transakcję płatniczą;
 9. ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do swoich danych ich sprostowania oraz przenoszenia;
 10. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdyby sposób przetwarzania danych osobowych naruszał obowiązujące przepisy.